تاریخ نظریه : 1399/01/17
شماره نظریه: 7/98/642


استعلام:


سؤال 42- با توجه به بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی دعاوی راجع به مطالبه مهریه، هزینه اجرای احکام مهریه بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

42- مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده‌ 158 قانون اخیرالذکر بوده و حق ‌اجرا (نیم‌عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌شود.

مطلب مرتبط :  پیگیری همزمان خواسته مثلا مهریه از دادگاه و اداره ثبت