تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۵۵۳


استعلام:


احتراما در برخی پرونده های مربوط به مطالبه مهریه پس از صدور حکم از طرف زوج دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم می شود که با توجه به شرایط و وضعیت اجتماعی وی میزان محکوم به تقسیط می گردد در جریان اجراء و پس از تقسیط طرفین پرونده سازش و محکوم له با ارائه لایحه ای اعلام می دارد که با هم سازش و اعلام رضایت نموده و تقاضای مختومه شدن پرونده را می نماید در برخی موارد هر گونه ادعای حقوقی و کیفری را از خود سلب  می نماید زوجه متعاقبا پس از مدتی مراجعه و اظهار می دارد که با توجه به عدم پایبندی زوج به تعهدات مقرر که منجر به اعلام رضایت وی شده و اینکه منظور وی از اعلام رضایت بذل مهریه نبوده تقاضای ادامه عملیات اجرایی را می نماید با توجه به مراتب فوق و اینکه به خواسته زوجه مطالبه مهریه قبلا رسیدگی و به لحاظ اعتبار امر مختومه قابلیت رسیدگی را نداشته ادعای زوجه مبنی بر ادامه عملیات اجرایی به دلیل بذل مهریه و جاهت قانونی دارد یا خیر و اساسا راهکاری برای زوجه جهت وصول مهریه در این گونه موارد وجود دارد یا خیر./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه محکوم له و محکوم علیه سازش نمایند یا «بین خودشان» ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، به نظر می رسد با سازش طرفین و یا ترتیبی که «بین خودشان» مقرر نموده اند، عملیات اجرایی خاتمه می یابد و در حقیقت محکوم له در اجرای ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به دادگاه رضایت خود را به طور ضمنی مبنی بر تعطیلی عملیات اجرایی اعلام نموده است. بنابراین در این حالت اختلافات بعدی تأثیری در قضیه ندارد و باعث  نمی شود پرونده اجرایی مجدداً به جریان افتد.