تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۸۵۸


استعلام:


احتراما خواهشمند است پاسخ سوال زیر را اعلام فرمایید. س: با توجه به اینکه قیمت سکه در یک سال اخیر به صورت دایم در نوسان می‌باشد و پس از صدور حکم اعسار زوج از پرداخت یک جای مهریه و تقسیط آن زوج مجددا دادخواست تعدیل مطرح می‌نماید و به جهت نوسان قیمت سکه این دادخواست مرتبا تکرار می شود به جهت جلوگیری از این اقدام بعضی از دادگاه ها اقدام به تقسیط سکه به نحو شناور می‌نمایند به این نحو که قیمت روز سکه را در زمان صدور حکم مبنا قرار می‌دهند بر همین اساس به اجرای احکام اختیار می‌دهند که چنانچه قیمت سکه افزایش یا کاهش یابد بر مبنای قیمتی که دادگاه تعیین نموده از محکوم‌علیه اقساط را وصول نمایند آیا تقسیط به این نحو از حیث مقررات قانونی صحیح می‌باشد یا خیر./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بموجب ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه در صورتی که حکم به تقسیط بدهی صادر کند، باید میزان اقساط را به طور مقطوع مشخص کند؛ به همین علت است که مقنن در تبصره ۲ ماده یادشده، امکان تعدیل اقساط تعیین شده را پیش بینی کرده است که لزوماً تعدیل باید توسط دادگاه و متعاقب تقدیم دادخواست صورت گیرد. لذا در فرض سؤال دادگاه نمی-تواند با توجه به نوسان ارزش سکه، به اجرای احکام اجازه تغییر در مبلغ یا میزان اقساط را بدهد.