تاریخ نظریه : 1398/05/15
شماره نظریه: 7/98/741

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی که زوجه واجد یکی از شرایط مقرر در بندهای 1، 2 و 4 ماده 1145 قانون مدنی نباشد تا طلاق بائن تلقی شود، با لحاظ بند «ب» عقدنامه‌های چاپی نکاح که مقرر می‌دارد: «ضمن عقد نکاح/خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید»، زوجه با اختیار حاصل از این بند می‌تواند نوع طلاق را تعیین نماید. شایان ذکر است با توجه به این که دادگاه به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 مکلف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است، در خصوص بذل یا عدم بذل تمام یا بخشی از مهریه و انعکاس آن در رأی، اقدام لازم را معمول می‌دارد.

مطلب مرتبط :  به بدست آمدن اموال جدید از زوج، پس از تقسیط مهریه