تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
شماره نظریه: ۱۲۶۷/۹۶/۷


استعلام:


۱- در فرض که زوجه خواستار وصول و مطالبه مهریه خود خود باشد و سهم زوج را از ملک مذکور برای وصول محکوم به معرفی نماید؟ ۲- در فرض که شخص ثالثی به جز زوجین طلبکار بوده و از زوج طلب داشته باشد و ملک مذکور را برای وصول محکوم به معرفی نماید؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه منزل مسکونی که عرفاً محل سکونت محکوم‌علیه تلقی شود، مستثنیات دین می‌باشد بنابراین در فرض سؤال، صرفنظر از اینکه محکوم‌له چه شخصی باشد چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه عرفاً در شأن وی و محل سکونت او باشد، جزو مستثنیات دین است گرچه وی فقط مالک سه دانگ آن باشد.