تاریخ نظریه : 1396/03/28
شماره نظریه: 710/96/7

استعلام:

الف- در فقه امام شافعی اگر مهریه زوجه وجه نقد باشد و پس از سالها زوجه مطالبه نماید و ارزش وجه نقد افت فاحش داشته باشد آیا زوج مکلف است به نرخ روز طبق شاخص تورم مهریه زوجه را بپردازد یا فقط پرداخت اصل مهریه زوج بر وی واجب است؟ ب-اگر زوجین هر دو شافعی مذهب باشند و زوجه مطالبه مهریه خود به نرخ روز نماید دادگاه مکلف است طبق فقه امام شافعی فقط به اصل مهریه مندرج در سند ازدواج حکم دهد و مازاد آن به  به نرخ وزرا رد نماید یا طبق قانون زوج را به پرداخت مهریه به نرخ روز با شاخص تورم محکوم نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی از جمله قوانین آمره و به منظور جبران کاهش ارزش پول وضع شده است و لذا اعمال آن در خصوص زوجین مسلمانی که مذهبی غیر از مذهب شیعه اثنی عشری (مذهب جعفری) دارند، الزامی بوده و ارتباطی به احوال شخصیه ندارد.

مطلب مرتبط :  تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه و برعکس