تاریخ نظریه : 1395/11/25
شماره نظریه: 3059/95/7

استعلام:

حکم طلاق از نوع رجعی از دادگاهی صادر می شود ولی سر دفتر بر خلاف حکم صادره برای ارتفاع مشکلات ثبت طلاق رجعی با راهنمایی طرفین و جلب نظر مساعد شان با انجام بذل قسمتی از مهریه و قبول بذل از سوی زوج نوع طلاق را خلعی ثبت می کند آیا این اقدام دفاتر ثبت طلاق با توجه به نوع طلاق در رأی دادگاه صحیح است یا خیر؟ اگر صحیح نباشد تخلف انتظامی برای سردفتر محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که زوجه پیش از اجرای صیغه طلاق، بخشی از مهریه را بذل می کند و زوج نیز آن را قبول می نماید، با توجه به تعریف ارائه شده از طلاق خلعی در ماده 1146 قانون مدنی و لحاظ ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی و نیز عنایت به مسأله 7 کتاب الخلع و المباراة (جلد دوم) تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (رحمت ا… علیه)؛ اجرای طلاق به صورت خلع فاقد منع قانونی و شرعی است و این که تراضی طرفین در این خصوص نشأت گرفته از ارشاد سردفتر باشد، مؤثر در مقام نیست و اقدام سردفتر تخلف محسوب نمی شود.ش

مطلب مرتبط :  مهریه به نرخ روز، مبنای تعیین صلاحیت