تاریخ نظریه : 1395/09/17
شماره نظریه: 2283/95/7

استعلام:

چنانچه دعوی تقسیم ترکه مطرح گردد و احدی از ورثه ادعا نماید مورث قسمتی از ماترک را به وی منتقل نموده یا ادعا نماید مقداری از ترکه مهریه همسر وی می باشد تکلیف دادگاه چیست و ادامه رسیدگی به چه صورت ادامه یابد با توجه به اینکه تقسیم ماترک در حوزه امور حسبی محسوب می گردد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً در دعوای تقسیم ماترک ، دادگاه اموالی را که منجزاً از ماترک است، بین ورثه تقسیم می¬کند و چنانچه هریک از ورثه نسبت به اقلامی از ماترک ادعائی داشته باشند باید دعوای جداگانه و مستقل به دادگاه صالح تقدیم کند. لذا دادگاه اموالی را از ما ترک که بدون تعرض مانده است و بین ورثه نیز اختلافی در مورد آنها وجود ندارد، بین آنها تقسیم می کند و نسبت به اموالی که سایر ورثه مدعی آن می باشند پس از طرح دعوا وتعیین تکلیف ادعاهای مطرح شده به موجب آرا صادره مربوط، اتخاذ تصمیم خواهد کرد./

مطلب مرتبط :  آیا بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان معاهده ای درخصوص احوال شخصیه وجود دارد؟