تاریخ نظریه : 1395/06/09
شماره نظریه: 1371/95/7

استعلام:

چنانچه شوهر فقط از ناحیه دبر با همسر خود نزدیکی کرده باشد آیا زن استحقاق تمام مهریه را دارد یا صرفا مالک نصف آن می شود شایسته است این دادگاه را ارشاد فرمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 1092 قانون مدنی هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر او خواهد بود. « نزدیکی» موضوع این ماده مطلق است و مواقعه در قبل و دبر هر دو را شامل می شود و از این حیث فرقی نیست.

مطلب مرتبط :  تا قبل از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه طلبکار وی حق وصول آن را از زوج ندارد.