عنوان: مفهوم مسکن مستقل در نفقه

پیام: مقصود از تهیه مسکن به عنوان یکی از موارد نفقه و مقدمه ی تمکین زوجه، مسکن مستقل در مکانی غیر از منزل پدری زوج است.


مستندات: ماده‌ 1107 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222602188
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/21
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ع. به طرفیت خانم س.م. به خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با توجه به محتویات پرونده ازجمله تصویر مصدق عقدنامه زوجیت بین طرفین محرزاست و با توجه به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه به جهت دخالت اقوام همسرم حاضر به زندگی پدری ایشان نیستم و اگر خواهان خانه ای مستقل بگیرد حاضر به تمکین هستم و خواهان نیز اقرار دارد خانه برای پدرش می باشد و درعین حال خانه در طبقه فوقانی و جدای از پدر و مادرم می باشد. و به موجب ماده 1202 قانون مدنی تهیه مسکن از مصادیق نفقه است و تهیه مسکن مستقل اگرچه به صراحت در قانون نیامده است و قانون از این حیث اجمال دارد و طبق اصل 147 قانون اساسی و فتاوی معتبر تهیه مسکن مستقل از حقوق زوجه است. لذا دادگاه دعوای خواهان را به جهت عدم تهیه مسکن مناسب و مستقل محکوم به بیحقی اعلام و صادر می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه 4 حقوقی دادگستری پاکدشت ـ یوسفی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به طرفیت خانم س.م. از دادنامه شماره 920726 -2/11/92 شعبه محترم 4 دادگاه حقوقی پاکدشت که به موجب آن حکم به بیحقی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد تمکین به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد می باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر نشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد است و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح نمی باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه نموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن نقض دادنامه یادشده حکم به تمکین زوجه فوق الاشعار از زوج صادر و اعلام می گردد رأی صادره به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است ضمناً حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل در حدشان زوجه در غیر از منزل پدری زوج و کلیه اثاث البیت در اجرای ماده 1107 قانون مدنی می باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا