عنوان: دعوای تمکین زوجه باکره قبل از برگزاری مراسم عروسی

پیام: در مواردی که زوجه باکره بوده و زندگی مشترک به لحاظ برگزار نشدن مراسم عروسی، هنوز شروع نشده، نمی توان زوجه را تا قبل از برگزاری جشن عروسی در حد مرسوم، الزام به تمکین نمود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۱۱۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۱۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ک. فرزند س. به طرفیت خانم س.م. فرزند الف. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به تمکین خاص و عام با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه به شماره ترتیب ۸۵۳۱ تنظیمی دفترخانه . . . حوزه تهران بدین شرح که خواهان اعلام نموده به موجب عقدنامه رسمی خوانده همسر شرعی و دائمی وی می باشد و با توجه به مراجعات مکرر جهت تشکیل زندگی بدون مانع مشروع از تمکین عام و خاص خودداری می نماید خوانده با حضور در جلسه دادرسی اظهار نمود ازآنجاکه باکره هستند و هنوز عروسی صورت نگرفته تا منزل را ترک نماید دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متداعیین و با احراز رابطه زوجیت نظر به اینکه زوجین هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند ازآنجاکه مواد ۲۲۴و ۲۲۵ قانون مدنی صحبت از عرف متداول جامعه هنگام معامله دارد و مواد ۱۰۳۴و ۱۰۳۵ همان قانون راجع به چگونگی خواستگاری از زن و مقدمات آن را بیان نموده بنابراین عرف مورد احترام قانون گذار می باشد لذا مطابق عرف جامعه ازآنجاکه خوانده دوشیزه بوده و زوجه عقد کرده بدون تهیه مقدمات ازجمله منزل در حدشان زوجه و انجام مراسم در حد رسومات نمی توان الزام تمکین نمود النهایه با استناد به مواد مذکور و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جاویدی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم س.م. از دادنامه شماره ۱۲۰۷ مورخ ۳۰/۷/۹۲ صادره از شعبه ۲۳۶ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن به دلیل دوشیزه بودن زوجه حکم به ردّ دعوی تمکین صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی