عنوان: تقاضای کاهش ساعت ملاقات با طفل به‌دلیل فساد اخلاقی پدر و ضرب و جرح کودک توسط وی

پیام: فساد اخلاقی پدر، ضرب وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره ی ملاقات طفل واقع شده باشد، و نیز رابطه ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.


مستندات: ماده 45 از قانون حمایت خانواده – مواد 1173 و 1174 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222602070
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/04
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست الف. (الف) پ. فرزند الف. به طرفیت ح.ص. فرزند ع. به خواسته کاهش زمان ملاقات و تعیین مکان ملاقات در کلانتری فرزند مشترک بنام م. و دستور موقت خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان دایر بر اینکه حسب دادنامه شماره 1473-12/9/91 این شعبه خوانده حق ملاقات با فرزند مشترک از ساعت 9 صبح الی 17 عصر هر جمعه را دارد (که دادنامه مذکور پس از تجدیدنظرخواهی خواهان حسب دادنامه شماره 2413-23/12/91 دادگاه محترم شعبه 30 تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید و ابرام قرار گرفت) لیکن خوانده به دلیل ایجاد خانه فساد و کودک آزاری و رابطه نامشروع صلاحیت ملاقات به مدت فوق را ندارد و تقاضای کاهش ملاقات تحت نظر کلانتری را دارد دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه اتهامات خوانده دایر بر ضرب وجرح فرزندش و محکومیت بابت ایجاد خانه فساد قبل از صدور دادنامه های فوق الذکر بوده است و صرفاً بعد از صدور آنان خوانده بابت رابطه نامشروع محکوم شده است که تأثیری در مدت زمان ملاقات با فرزند مشترک نمی تواند داشته باشد لذا دادگاه خواسته خواهان دایر بر دستور موقت و خواسته به شرح فوق را وارد ندانسته و به استناد مواد 45 از قانون حمایت خانواده و مفهوم مخالف ماده 1173و1174 از قانون مدنی حکم به ردّ خواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حجت نیا

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.پ. به طرفیت آقای ح.ص. از دادنامه شماره 9201427- 4/10/92 شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی خواسته) خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد کاهش زمان ملاقات فرزند مشترک بنام م. متولد 5/1/83 به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا