عنوان: مطالبه نفقه با وصف زندگی مشترک

پیام: زندگی در منزل مشترک و عدم مطالبه نفقه در آن ایام، اماره بر پرداخت نفقه است.


مستندات: ماده 1257 از قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224001947
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/23
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ل.ع. فرزند م. به طرفیت آقای ح.ح. فرزند م. به خواسته مطالبه نفقه با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 1/8/92 در این دادگاه نفقه ایام گذشته توسط خوانده پرداخت می شده و از شهریور سال 92 خواهان از منزل پدری خود هستند در اصل از تاریخ مذکور نیز تمکین صورت نمی گیرد نفقه نیز در مقابل تمکین پرداخت می گردد لذا خواسته خواهان موجه تشخیص داده نمی شود دادگاه مستنداً به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام می دارد رأی صادرشده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رئیس شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ پاداش اصل

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ل.ع. به طرفیت ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 1185 مورخ 5/9/92 در پرونده کلاسه 00719 صادره از شعبه 262 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه نفقه صادر گردیده نظر به اینکه برابر صورت جلسه 1/8/92 گویای زندگی مشترک زوجین در زیر یک سقف بوده اند و اقرار زوج به ترک زندگی از سال 1392ـ لذا زندگی در یک سکنی اقتضاء پرداخت نفقه دارد با عنایت به زمان طولانی و عدم شکایت در آن زمان قرینه بر پرداخت نفقه می باشد لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض ٌعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد روردباری