عنوان: اصلاح سن و ابطال شناسنامه

پیام: در دعوای اصلاح سن و ابطال شناسنامه به دلیل تعلق آن به نوزاد فوت شده، صرف شهادت شهود و گواهی پزشکی قانونی بدون وجود دلایل قطعی بر فوت نوزاد، مجوزی برای تغییر سن و ابطال شناسنامه فرزند جدید محسوب نمی گردد.


مستندات: ماده 995 قانون مدنی – رأی وحدت رویه شماره 599-13/4/74 دیوان عالی کشور – نظریه شماره 2655-8/8/67 شورای نگهبان

شماره دادنامه قطعی :
9209970222901298
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/12
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ص. با وکالت خانم الف.ب. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان اراک به خواسته ابطال شناسنامه فرزند خواهان بنام ع.ص. و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 5/11/86 با حفظ سایر مشخصات به این شرح که خواهان ادعا نموده شناسنامه فعلی با تاریخ تولد 18/7/85 برای فرزند سابق او صادرشده که در ایام نوزادی فوت کرده و همان شناسنامه برای فرزند بعدی مورداستفاده قرارگرفته مودای شهادت شهود تعرفه شده نیز مؤید صحت ادعا بوده نظریه پزشک متخصص پزشکی قانونی نیز صحت ادعا را محرز می دارد لذا دادگاه دعوی را وارد تشخیص و به استناد ماده 995 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 599-13/4/74 دیوان عالی کشور و نظریه شماره 2655-8/8/67 شورای نگهبان دایر بر اعتبار بینه شرعیه حکم به ابطال شناسنامه ع.ص. با تاریخ تولد 18/7/85 و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 15/11/86 صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضوی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال اراک به طرفیت س.ص. به ولایت از فرزندش ع.ص. با وکالت الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 399 مورخه 29/5/92 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال شناسنامه با تاریخ تولد مورخه 18/5/85 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 15/11/86 صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض با استعلام از بیمارستان محل تولد بچه مراتب فوت آن را اعلام ننموده و همچنین دلایل تولد به تاریخ 15/11/86 ارائه و ابراز نگردیده بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته در مقام اعتراض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی