رأی وحدت رویه شماره 91 مورخ 4/10/1353

رأی وحدت رویه در مورد احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزء سابقه خدمت دولتی

 

آقای حسین کازرانی رئیس شعبه 2 دادگاه شهرستان قم درخواست یک پایه ترفیع از وزارت دادگستری نموده که کمیسیون ترفیع ضمن تأیید استحقاق وی پرونده را به دادگاه عالی انتظامی فرستاده است و لیکن دادگاه عالی انتظامی به استدلال زیر درخواست او را رد کرده است: (چون طبق مندرجات پرونده کارگزینی مدت خدمت نظام آقای حسین کازرانی در ترفیع قبلی وی در وزارت آموزش و پرورش احتساب شده و احتساب مجدد آن برای ترفیع قضایی مجوزی ندارد و با این ترتیب مدت دو سال کافی برای ترفیع نیست به لحاظ عدم تکافوی مدت درخواست مزبور رد می‌شود). بر اثر تقاضای تجدیدنظر از طرف آقای کازرانی موضوع در جلسه 27/2 /1351 هیأت تجدید نظر مطرح و رأی هیأت به شرح آتی صادر گردیده است: (آقای حسین کازرانی در موقع انتقال از وزارت آموزش و پرورش مانند افرادی که با داشتن لیسانس حقوق و بدون سابقه وارد خدمت دادگستری می‌شوند با رتبه 4 قضایی به خدمت خارج از مرکز منصوب شده است و با این حال ولو این که مدت خدمت زیر پرچم وی در وزارت آموزش و پرورش منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد و چنان که در کمیسیون مقدماتی نیز با آن موافقت شده است و چون از جهات دیگر هم مانعی به نظر نمی‌رسد ترفیع مشارالیه از پایه 8 به پایه 9 قضایی که ضمن صورت ارسالی پیوست نامه وزارت دادگستری ثبت و پیشنهاد شده است تصویب می‌شود). آقای نصرت ا… شه‌یاری رئیس شعبه شهرستان تهران نیز تقاضای ترفیع پایه از 8 به 9 قضایی نموده و کمیسیون مقدماتی با تأیید استحقاق وی پرونده را به دادگاه عالی انتظامی ارسال نموده که دادگاه عالی انتظامی با استدلال مشابه در مورد آقای حسین کازرانی به شرح زیر: (نظر به این که با ملاحظه پرونده استخدامی آقای نصرت ا… شه‌یاری معلوم می‌شود هنگام خدمت قاضی نامبرده در وزارت آموزش و پرورش مدت خدمت زیر پرچم او جزء‌مدت توقف درپایه سابق محسوب و طبق ابلاغ شماره … وزارت نامبرده به پایه بالاتر ارتقا حاصل کرده است و نظر به این که تبصره (2) ماده (5) قانون نظام وظیفه عمومی مصوب سال 1317 مجوز استفاده یک بار از مدت خدمت مزبور است و برای استفاده مکرر مجوز قانونی وجود ندارد و نظر به این که مدت توقف آقای نصرت ا… شه‌یاری در پایه 8 کافی برای ترفیع نیست درخواست او موجه نبوده و رد می‌شود). این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز به شرح آتی تأیید گردیده است:(از طرف متقاضی تجدیدنظر اعتراض موجهی نسبت به حکم صادره از دادگاه عالی انتظامی به عمل نیامده و همان طوری که در رأی دادگاه ذکر گردیده استفاده مجدد از سوابق خدمت زیر پرچم مجوز نداشته و خلاصه اشکالی نسبت به حکم صادره دادگاه عالی انتظامی به نظر نمی‌رسد و تأیید می‌گردد). به طوری که ملاحظه می‌شود از طرف دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی در دو مورد مشابه (که اکثریت اعضای آن تغییر کرده بوده‌اند) رویه‌‌های مختلف اتخاذ شده است زیرا بر طبق اولین ابلاغ آقای نصرا… شه‌یاری (که رونوشت مصدق آن ضمیمه است) مشار الیه نیز کارمند منتقل از وزارت فرهنگ بوده و با پایه 4 قضایی نظیر آقای حسین کازرانی وارد خدمت قضایی گردیده است. بناء‌ علی هذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1338 طرح موضوع مختلف فیه و بررسی و اتخاذ نظر نسبت به آن مورد تقاضاست.

دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز چهارشنبه 4/10/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مدت خدمت زیر پرچم قضایی که قبلاٌ در سازمان‌‌های اداری خدمت می‌کردند بر فرض که در خدمت اداری برای ترفیع منظور شده باشد در صورت استعفا از خدمت اداری‏‏ ورود به خدمت قضایی چنین کسانی که ابتدا وارد خدمت قضایی شده‌اند در ترفیع قضایی باید ملحوظ شود.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره 2 از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی 1323 محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب می‌شوند نیز می‌گردد.