شماره نظریه : 7/99/966

تاریخ نظریه : 1399/07/30

استعلام:

1- تقاضای ضم امین به ولی قهری باید با تقدیم دادخواست انجام شود؟ 2- صورت ضرورت تقدیم دادخواست، آیا دادستان نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-با توجه به بند 13 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و با لحاظ ماده 8 این قانون، تقاضای ضم امین به ولی قهری موضوع قسمت پایانی ماده 1184 قانون مدنی باید با تقدیم دادخواست مطرح شود. 2- چنانچه در اجرای مواد 1184 قانون مدنی و 108 قانون امور حسبی مصوب 1319 دادستان رأساً شخصی را که برای سمت امانت مناسب تشخیص می‌دهد، به دادگاه معرفی کند؛ خوانده آن، ولی قهری ناتوان از اداره اموال است؛ اما در صورتی که این امر به درخواست هر یک از اقارب یا خود ولی قهری باشد، به نظر می‌رسد موجب و محمل قانونی برای طرح دعوا به طرفیت دادستان نیست. زیرا اولاً، قانون‌گذار به موجب ماده 20 قانون امور حسبی، اقدام و دخالت دادستان را صرفاً در موارد مصرح قانونی دانسته است؛ ثانیاً، مقنن در ماده 119 قانون یاد شده، وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم را صرفاً شامل امین غایب و جنین دانسته و به موجب مواد 118 و 123 همین قانون، تصرفات عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی قهری ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده است. ثالثاً، وفق ماده 13 قانون امور حسبی مصوب 1319، تقدیم دادخواست کتبی یا زبانی (شفاهی) در امور حسبی به رسمیت شناخته شده است و در فرض سؤال، تقدیم دادخواست صرفاً به لحاظ الزام قانونی مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است.