تاریخ نظریه : 1399/06/18
شماره نظریه: 7/99/526
استعلام:
با توجه به صلاحیت‌های ذاتی مقرر برای شورای حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، چنانچه در پرونده کیفری با موضوع ممانعت از ملاقات طفل که بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده به اعتبار مجازات آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است، طرفین به صلح و سازش رسیده و درخواست گزارش اصلاحی کنند، آیا با توجه به اطلاق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلافصدور گزارش اصلاحی ممکن است؟و در صورت مثبت بودن پاسخ ضمانت اجرای نقض تعهدات مندرج درگزارش اصلاحی چیست؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند با توجه به مواد 8 و 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، صلاحیت شورا در هر دو نوع دعاوی مدنی و کیفری در موارد مصرح پذیرفته شده است؛ لیکن با عنایت به تفکیک دادرسی کیفری از دادرسی مدنی، در فرض استعلام که طرفین در شوراهای حل اختلاف به سازش رسیده و شاکی نسبت به شکایت خود در خصوص ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مستوجب جزای نقدی درجه هشت تعزیری است اعلام گذشت کرده است، قاضی شورا باید به استناد بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کند و چنانچه طرفین در خصوص چگونگی ملاقات طفل توافق کنند، مراتب سازش صورت‌جلسه و مطابق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 جهت صدور گزارش اصلاحی به مرجع ذی‌صلاح (دادگاه خانواده) منعکس می‌شود./سا هرچند با توجه به مواد 8 و 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، صلاحیت شورا در هر دو نوع دعاوی مدنی و کیفری در موارد مصرح پذیرفته شده است؛ لیکن با عنایت به تفکیک دادرسی کیفری از دادرسی مدنی، در فرض استعلام که طرفین در شوراهای حل اختلاف به سازش رسیده و شاکی نسبت به شکایت خود در خصوص ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مستوجب جزای نقدی درجه هشت تعزیری است اعلام گذشت کرده است، قاضی شورا باید به استناد بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کند و چنانچه طرفین در خصوص چگونگی ملاقات طفل توافق کنند، مراتب سازش صورت‌جلسه و مطابق ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 جهت صدور گزارش اصلاحی به مرجع ذی‌صلاح (دادگاه خانواده) منعکس می‌شود.